#اختلاف طبقاتی

آثار اختلاف طبقاتی روزافزون بر نظام جهانی

۱۳۹۶ مهر ۱۶

یکی از معضلاتی که امروزه در سطح جهان شاهد هستیم، اختلاف طبقاتی است؛ بگونه ای که از قرن نوزدهم میلادی تاکنون این فاصله، رشد بی‌سابقه ای داشته و همچنان در حال گسترش می باشد. در این میان قوانین حاکم بر جامعه نیز جانب قشر ثروتمند را گرفته و بر تضاد طبقاتی موجود دامن می زند.

جزئیات