#فرزند سالاری

حکومت کودکان

۱۳۹۶ مهر ۲۰

کودکان امروز سوار بر اسب آرزوها به تمام آن‌چه که در کودکی می‌خواهند می‌رسند همین امر با گذشت سال‌ها آن‌ها را دچار مشکل خواهد کرد. کودکانی که از تمام مواهب زندگی برخودار بوده اند، از نظر روانی شخصیت تکامل یافته‌ای ندارند و قادر به غلبه بر مشکلات در آینده نخواهند بود.

جزئیات