#جهاد

انقلاب، ارزش یا روش

۱۳۹۶ مهر ۲۱

حجت الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی در نشستی با عنوان «انقلاب، ارزش یا روش» با تمایز قائل شدن میان ارزش و روش اظهار داشت: ما گاهی با ارزش مواجهیم و گاهی با روش. وقتی سخن از عدالت است، ما درباره ارزش بحث میکنیم، اما در بحث از روش باید ببینیم که آیا این روش ما را به آن ارزش میرساند یا نمیرساند. در ادبیات اخلاقی و دینی خودمان، ارزشها بیان شده و روشها با توجه به شرایط افراد به خودشان واگذار شده است.

جزئیات