اقلیت های مذهبی در ایران

حقوق دگراندیشان در حکومت اسلامی

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

در جامعه اسلامی هرگز حقوق شهروندی تابعی از عقاید و اعتقادات مذهبی و دینی نیست و همه به صورت یکسان از حقوق شهروندی برخوردار هستند. این امر در دوران حکومتداری پیامبر اکرم(ص) و امیرمؤمنان علی(ع) به خوبی دیده شد. برای نمونه در پیمان مدینه که بین پیامبر اسلام با همه طوایف اعم از یهودی و مسیحی و مشرک نوشته شد، پیامبر(ص) به صراحت همه افراد را به عنوان اعضای یک جامعه و امت، برخوردار از حقوق مساوی دانست.

جزئیات

منع اقلیت‌های مذهبی از نشستن بر کرسی نمایندگی

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

ثبت جهانی شهر یزد در فهرست یونسکو وام‌دار زیست دوستانه مردمان یزد در کنار اقلیت‌های دینی این شهر تاریخی است. حالا انتخاب دوباره سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، با حاشیه همراه شده است. نیکنام حسب حکم دیوان عدالت اداری دوهفته‌ای از فعالیت در شورای شهر یزد مرخصی گرفته است. پایان این مرخصی اجباری اما هنوز معلوم نیست، اینکه این مرخصی به خداحافظی سپنتا نیکنام منجر خواهد شد یا اینکه پیگیری حقوقی نتیجه‌بخش بوده و او بار دیگر به صندلی‌اش در ریاست کمیسیون بودجه شورا باز خواهد گشت.

جزئیات