دکتر علی فرحبخش

دو گزینه در برابر دولت دوازدهم

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

دولت روحانی وام دار اقتصادی بود که در دولت احمدی نژاد میرفت شیرازه ی امور کشور را متلاشی کند. با اقدامات تیم اقتصادی دولت روحانی توانست نظام امور را در دست گیرد. در نوشتار پیش رو نویسنده دو را فرا روی دولت دوازدهم قرار میدهد...

جزئیات