قانون مداری

لطفا ترمز دستی را بکشید

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

ترمز دستی را بکشیم. ایستادن و تماشا کردن در برابر قانون ابتدایی ترین وظیفه ماست و قرار نیست هر خواسته احساسی را با شکستن و سوزاندن تسکین بدهیم

جزئیات