#سفیران هدایت

پاکدامنی مهمترین ویژگی هدایتگران

۱۳۹۶ آبان ۱۰

گروهی از مردم در هر ملتی وظیفه هدایت جامعه را برعهده می گیرند. ایشان خود باید دارای صفاتی باشند تا بتوانند جامعه را به سوی سعادت و پیشرفت رهنمون سازند.

جزئیات