سهولت در دین

لزوم توجه به قاعده لاحرج در وضع قوانین و استنباط احکام

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

هر کس از راه انصاف در آیین اسلام پژوهش کند، به روشنی درمی یابد که آموزه‌ها و قوانین اسلامی به آسان‌گیری بر مردم و تسهیل وظایف آنان گرایش عظیم دارد و فقط در مواضعی به سخت‌گیری نزدیک می‌شود که ایمان و اخلاق جامعه در معرض تباهی قرار گیرد و مصلحت عمومی به خطر افتد و نرمی و ملایمت نیز چاره‌سازی نکند؛ وگرنه روح غالب در آموزش‌ها و دستورهای اسلامی به تساهل و تخفیف و جلب قلوب معطوف است.

جزئیات