#شعار اربعین

شعار اربعین: با حسین متحد می شویم و به پیشرفت می رسیم

۱۳۹۶ آبان ۱۶

در روزهایی قرار داریم که مهمترین اجتماع مذهبی و انسانی جهان در حال وقوع است. برای پیشبرد منافع شییعیان از این روزها چگونه بهتر استفاده کنیم؟

جزئیات