هدف زندگی

سعادت و خوشبختی در گرو هدفگذاری صحیح در زندگی است

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

گاهی اوقات چنان سرگردان و حیرانیم که احساس میکنیم زمین و زمان به هم پیچیده اند و نمی توان قدم از قدم بر داشت. روزها شب میشوند و شب ها روز و عمر گران مایه هم میگذرد و هیچ تحوّلی در زندگی ما به وجود نمی آید. با خود می اندیشیم امروز که گذشت و فردا چنین و چنان میکنم؛ اما آن فرصت طلایی هرگز نمیرسد و ما غافل از آنیم که امروز همان فردایی است که دیروز در انتظارش بودیم .

جزئیات