#جابر بن عبدالله انصاری

آخرين صحابی و نخستين زائر حسينی

۱۳۹۶ آبان ۱۹

يکی از راههای عميق و در عين حال ساده و آسان براي شناخت اسلام ‏و آثار سازنده آن، مطالعه زندگی اصحاب خاص پيامبر(ص) و امامان‏ معصوم (ع) است؛ آنها که تا آخر عمر در خط پيامبر وامامان بودند و از جانب آن بزرگواران مورد تاييد قرار گرفتند.

جزئیات