مسئولیت پذیری در اسلام

حوزه های مسئولیت پذیری انسان

۱۳۹۶ آبان ۲۲

اگر در شیوه های معمول آموزش تلاش ما بر آن است که به افراد خواندن و نوشتن و حساب و ریاضی و فیزیک و.....بیاموزیم در رویکرد جامعه شناسی و انسان شناسی چنین گفته می شود که بیش از تاکید بر این مولفه ها باید به انسان ها امکان خلق روابط انسانی و مسئولیت پذیری را آموخت.

جزئیات