ایت الله سید مرتضی شیرازی

سه عامل مؤثر در ثروتمندی و فقر

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

فقر یکی از مشکلات پیچیده جوامع بشری است که دارای ابعاد مختلف در سیاست، اقتصاد، جامعه‌شناسی و غیره می‌باشد. حاکم شدن توانگری و بی نیازی در جامعه مستلزم این است که مشکل فقر معالجه گردد و محرومیت از بین برود. سه عامل اساسی است که به ایجاد ثروتمندی یا فقر می انجامد و ما برای آنکه ریشه های فقر را بخشکانیم ناچار از شناخت دقیق این عوامل هستیم.

جزئیات