#گناهان زبان

اصلاح زبان نخستین گام در اصلاح انسان

۱۳۹۶ آذر ۰۵

زبان مهم ترين كليد دانش و فرهنگ و عقيده و اخلاق است و اصلاح آن سرچشمه همه اصلاحات اخلاقی، و انحراف آن سبب انواع انحرافات است.

جزئیات