اسلام و محیط زیست

پیکاری دراماتیک بین انسان و محیط زیست

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

ما هنگامی که از محیط پیرامون انسان سخن می گوییم بیشتر طبیعت و محیط زیست را مدنظر داریم؛ حال آنکه آیت الله سید محمد شیرازی فرهنگ، اقتصاد، سیاست و محیط اجتماعی را نیز داخل در دایره محیط زیست نموده و از آثار عمیق و گسترده این امور در زندگی و شکل دهی به شخصیت انسان سخن می گوید.

جزئیات