اهمیت کار در اسلام

فرهنگ تنبلی

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

يکی از ارکان اساسی در زندگی اجتماعی، کار و کوشش انسان ها می باشد. کار وتلاش، يک جامعه را به مرزهای توسعه و ترقی نزديک ساخته و باعث آبادانی و رشد آن سرزمين می شود.

جزئیات