سیستم تصمیم گیری

وزارت خزانه داری آمریکا و آینده کشور

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

هم اکنون به جایی رسیده ایم که فروش نفت، هر نوع سرمایه گذاری خارجی، عملیات بانکی خارجی، عمده تجارت خارجی و واردات مواد غذایی و دارو تابع اخذ مجوز از وزارت خزانه داری آمریکا است.

جزئیات

سیستم تصمیم گیری و فروپاشی پهلوی دوم

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

به سه گزیده از صورتجلسات شورای اقتصاد با حضور محمدرضا شاه توجه فرمایید:

جزئیات