مدیریت کشور

سیستم تصمیم گیری و فروپاشی پهلوی دوم

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

به سه گزیده از صورتجلسات شورای اقتصاد با حضور محمدرضا شاه توجه فرمایید:

جزئیات