بحران زیست محیطی

فروپاشی تمدنها

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

جنگ و خشکسالی هر روز بیشتر رخ مینماید، تمدنهای قدیمی را ساقط کرد و بافت منسجم جوامع امروزی را از هم گسست. به کدامین سو می‌رویم؟ آیا این بلا دامان کشورهای غربی را نمی‌گیرد؟

جزئیات