دوران بازنشستگی

فرهنگیان و مبتکران، بازنشسته نمی‌شوند

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

بازنشستگی قانونی است که برای تأمین نیاز میانسالان و فراهم نمودن یک زندگی آبرومند برای آنان وضع شده است؛ اما در جوامع پیشرفته، فرهنگیان، اندیشمندان و دانشگاهیان مشمول این قانون قرار نمی گیرند؛ چرا که معتقدند برای تولید دستاوردهای فکری سن بخصوصی ملاک نیست. بنابراین ما در این مقاله به دنبال آن هستیم که ببینیم آیا قانون بازنشستگی، صاحبان علم و فرهنگ را نیز در بر می گیرد؟

جزئیات