تاریخچه مبارزه فلسطین

رابطه جمهوری اسلامی و سازمان آزدیبخش فلسطین از آغاز تا کنون

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

در چندین دهه که از عمر انقلاب اسلامی می گذرد رابطه ایران با گروههای معارض فلسطینی همواره با فراز و نشیبهایی همراه بوده است. در نوشتار پیش رو به این موضوع می پردازیم.

جزئیات