#اخلاق اداری

چگونه اخلاق را در نظام اداری کشور نهادینه کنیم؟

۱۳۹۶ آذر ۲۵

اگر اخلاق اداری در زندگی کاری انسان وجود داشته باشد نتیجه، کارکردن شیرین و توأم با رضایتمندی و خودشکوفایی از یکسو و رضایت مردم و پیشرفت امور و شکوفایی کار از سوی دیگر است.

جزئیات