#عدالت اقتصادی

بررسی اسباب و آثار فقر در کلام امیرمؤمنان علی(ع)

۱۳۹۶ آذر ۲۶

واژه فقر را چنین معنا و ریشه یابی کرده اند: فرودآمدن حادثه بر کسی و شکستن مهره های پشت او. اگر کسی استخوان ستون فقراتش شکسته باشد، او را فقیر گویند. انسان‌های تنگدست و ندار را از آن جهت فقیر گویند، زیرا مانند کسی که ستون فقراتش شکسته باشد نمی تواند روی پای خود بایستد. آدمی که مهره های پشت او شکسته باشد، در زندگی زمین گیر است، شاید از این جهت نام دیگر فقیر مسکین است.

جزئیات