#صحنه گردانهای جهانی

نگاهی بر نظام حاکم جهانی

۱۳۹۶ آذر ۲۸

به نظر می‌آید که باكس امريكانا (صلح آمریکایی که در چند دهه اخیر بر جهان حاکم بوده) تنها بر تداوم دستگاه‌های حمایت و حفاظت از زندگی بشری استوار است که این نظر توسط بسیاری از کارشناسان و محللان سیاسی تأیید شده است.

جزئیات