بحران یمن

یمن و موشک‌هایی که فقط صدا دارند

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

جنگ سرد در منطقه بین دو قدرت اصلی، یعنی ایران و عربستان هر روز وارد مرحله تازه‌ تری می شود. ایران توانست در همسایگی خود نظم جدیدی حاکم کند. اما برای غائلهٔ عربستان و یمن پایان نیکی متصورنیست.

جزئیات