#فخرفروشی

خود بزرگ بينى

۱۳۹۷ آذر ۰۱

فرد خودپسند، ناگزير با گفتار يا رفتار، تكبر خويش را آشكار مى سازد. چنين كسى يا دامن خود را چونان متكبران مى كشد، يا در بالاى مجلس مى نشيند، يا همه كس را خوار مى گردانَد و فخر مى فروشد و يا خويش را مى ستايد.

جزئیات

تغییر نگرش انسان به زندگی، راه رهایی از آفات فخرفروشی است

۱۳۹۶ دی ۰۹

فخر يک حالت روحی و ذهنی است که باعث مي‌شود فرد در حضور ديگری يا ديگران چنين وانمود کند که به خاطر داشتن مزيتی يا متاعی که ديگران فاقد آن هستند، نسبت به آنها برتر و بهتر است

جزئیات