#ویژگی های قاضی در نهج البلاغه

لوازم عدالت قضایی

۱۳۹۶ بهمن ۰۴

در نگاه امیرمؤمنان علی (ع) هیچ چیز چون عدالت و عدالت‌خواهی قدر و قیمت ندارد، و هیچ چیز در جایگاه و اهمیت با آن برابری نمی کند. از نظر ایشان بسامانی جامعه، سلامت روابط و مناسبات آن در حوزه های گوناگون و پیشرفت و تعالی فردی و اجتماعی در گرو عدالت است.

جزئیات