#فروپاشی جامعه

نااطمينانی های امروز، ما را به آينده مبهم پرتاب می كند

۱۳۹۷ شهریور ۱۹

در حالی که در گذشته برخی اندیشمندان از فروپاشی امر سیاسی در ایران سخن می‌گفتند در سال‌های اخیر برخی از فروپاشی امر اجتماعی سخن می‌گویند. حتی اگر این دیدگاه را نپذیریم اما به نظر می‌رسد نشانه‌های در جامعه ایران آشکار شده که نگران‌کننده است. بحران خانواده، بی‌اعتمادی و بی‌تفاوتی اجتماعی، بی‌تفاوتی نخبگان و از همه مهم‌تر فساد سیستماتیک نشان می‌دهد که جامعه ایران در وضعیت مساعدی به‌سر نمی‌برد.

جزئیات

جامعه استیصال

۱۳۹۶ بهمن ۱۱

استیصال به حالتی گفته می‌شود که فرد یا جامعه‌ای آنچنان دچار دغدغه‌ها و درگیری‌های گوناگونی می‌شود که جز خروجی بنیادین از وضعیت جاری نمی‌تواند آن مسآله را مداوا کند. در وضعیت استیصال فرد و جامعه در انتظاری مداوم به سر می‌برند و همگان خود را مسلوب‌الاختیار می‌دانند و این خود به استیصال‌زدگی بیشتر دامن می‌زند. جامعه مستاصل یا به فروپاشی می‌رسد و یا دچار افسردگی شدید می‌شود که خود دست کمی از فروپاشی ندارد.

جزئیات