دراویش

حقوق دگراندیشان در حکومت اسلامی

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

در جامعه اسلامی هرگز حقوق شهروندی تابعی از عقاید و اعتقادات مذهبی و دینی نیست و همه به صورت یکسان از حقوق شهروندی برخوردار هستند. این امر در دوران حکومتداری پیامبر اکرم(ص) و امیرمؤمنان علی(ع) به خوبی دیده شد. برای نمونه در پیمان مدینه که بین پیامبر اسلام با همه طوایف اعم از یهودی و مسیحی و مشرک نوشته شد، پیامبر(ص) به صراحت همه افراد را به عنوان اعضای یک جامعه و امت، برخوردار از حقوق مساوی دانست.

جزئیات