#صدور انقلاب

شورشی علیه معادلات موجود

۱۳۹۶ بهمن ۲۴

شاید مهم‌ترین اثر انقلاب در روابط خارجی کشورها افزایش شدید عدم قطعیت و پیش‌بینی‌ناپذیری است. روابط بین دولت‌ها تا حد زیادی بر اساس پیش‌بینی طرف‌های مقابل از کنش‌ و واکنش‌های دیگر و تأثیر آنها بر سود و زیان خود تنظیم و اجرا می‌شود و انقلاب، حداقل برای مدتی، این امکان را از دولت‌ها می‌گیرد.

جزئیات