روزنامه نگاری در هند

آخرین ایستگاه مطبوعات

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

به نظر می‌آید که روزنامه‌های کاغذی در آینده‌ای نزدیک در سرتاسر جهان منقرض شوند تعداد تیراژ مطبوعات دچار رکود شده و درآمد آنها از تبلیغات کاهش یافته است؛ به‌خصوص اینکه اقبال عمومی به سوی اینترنت فزونی یافته و از طریق شبکه های اجتماعی از به روز ترین اخبار مطلع می شوند. اما در هند وضعیت به شکل دیگری است و مطبوعات بهترین دوران خود را تجربه می کنند.

جزئیات