عدالت آموزشی

وداع با آموزش رایگان

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

مسئله آموزش عمومی رایگان برای همه افراد فارغ از قومیت، زبان، مذهب، جنسیت و...، یکی از بنیادی‌ترین ارکان تحقق عدالت آموزشی در جامعه است. از سوی دیگر، تحقق عدالت آموزشی مقدمه‌ای بر تحقق عدالت اجتماعی است. در راستای بحث عدالت آموزشی گفتگوی دکتر مهران صولتی، دکترای جامعه‌شناسی سیاسی و پژوهشگر سیاسی و اجتماعی را با روزنامه آسمان در ادامه می خوانید:

جزئیات