تکامل فرهنگی

چگونه فرهنگ، پیشرفت انسان را رقم می‌زند؟

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

حیوانات در برخی امور شباهت بسیاری به انسان دارند مثلا می توانند از یکدیگر تقلید کنند و منظور هم را بفهمند ولی چرا علی رغم این شباهت از انسان عقب ترند؟ تحقیقات روانشناسان نشان می دهد که گرچه شامپانزه ها تا حدودی از مهارت‌های شناختی و ادراکی برخورداند اما در زمینه درک و فهم اجتماعی قابل مقایسه با انسان نیستند. درک شناختی تنها به هوش نیاز ندارد بلکه نیازمند فرهنگی است که در آن افراد از طریق انتقال داده ها و اطلاعات گام به گام پیشرفت کنند و تنها مغز بشر می تواند از عهده آن بر‌آید.

جزئیات