بیماری های روح

بیماری های قلبی از منظر قرآن کریم

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

انکار نمی توان کرد که در همه زبان ها دل آدمی مرکز مناسبات و مبادلات انسانی، عواطف و احساسات و معرف شخصیت او است. قرآن نیز، بطور واقعی، یا بصورت استعاره و تمثیل، قلب را کانون همه صفات آدمی شناخته و ۱۳۲ بار به این واژه اشاره کرده است.

جزئیات