فقر فرهنگی

اصلاح فرد مقدمه اصلاح جامعه

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

مغازه دار‌ محل، هر روز، صبح زود ماشین سمندش را در پیاده رو پارک می کند و مردم را مجبور می نماید از گوشه خیابان رد شوند. سوپرمارکتی، نصف بیشتر اجناس مغازه اش را بیرون چیده و راه رفت و آمد را مسدود کرده است. کارمند اداره، وسط ساعت کاری یا صبحانه میل می کند، یا به ناهار و نماز می رود و یا هم زمان با مراجعه ارباب رجوع کانالهای تلگرام و اینستاگرامش را چک می کند.

جزئیات