#رشد اقتصادی چین

چین؛ از مرزهای ملی فراتر می‌رود

۱۳۹۶ اسفند ۲۸

36 سال پیش وقتی به استخدام دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در آمدم، درس «حکومت و سیاست در چین» به من واگذار شد. درسی اختیاری و طبعا نزد دانشجویان درسی مهم تلقی نمی شد و نزد اکثریت آنها به نسب دروس اجباری از اهمیت کمتری برخوردار بود و استقبال از آن به سلیقۀ آنان بستگی داشت و به عبارت ساده‌تر در حاشیه بود.

جزئیات