#شجاعت پیامبر

سیاست شجاعت و گذشت در سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص)

۱۳۹۷ فروردین ۰۱

همگان شنیده ایم که اخلاق وارسته پیامبر(ص) و عفو و گذشت ایشان از دشمنان موجب جذب قلوب مردم و گسترش اسلام شد؛ اما تسامح و مدارا همواره کارساز نیست، بلکه پیش برد امور گاه نیازمند برخورد جدی و نشان دادن شجاعت و دلاوری در قبال کارشکنان می باشد.

جزئیات