#فرهنگ اسلامی

آنچه تمدن غرب را مدیون فرهنگ اسلامی کرده است

۱۳۹۸ شهریور ۰۵

جبر، کیمیا و الکل همگی برگرفته از واژگان عربی هستند که در دوران جنگ‌های صلیبی وارد غرب شدند.

جزئیات

ساختار فرهنگی و کاهش واردات فکری

۱۳۹۷ فروردین ۰۵

در جنگ و رویارویی بین ملت ها آن کشوری پیروز خواهد بود که در عرصه فرهنگ چیره گردد؛ اما رسیدن به این مهم مستلزم دو امر است: نخست شناخت معایب و کاستی های فرهنگ خود و بازسازی آن و دوم شناخت فرهنگ دشمنان. اما به عقیده آیت الله سید محمد شیرازی اکتفا نمودن به این دو کافی نیست، بلکه شایسته است تا مسلمانان آگاه به ترویج فرهنگ خود پرداخته و با کمک ابزارهای نوین ارتباطی، مخالفان و دشمنان را جذب اسلام کنند.

جزئیات