تجمل گرایی

آسودگی در ساده زیستی است

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

خداوند متعال در قرآن کریم هدف از خلقت انسان را عبادت کردن و رسیدن به کمال و سعادت حقیقی معرفی کرده است. شرط رسیدن به کمال و سعادت تلاش و کوشش در این مسیر است و برای واداشتن انسان به تلاش مداوم، حب ذات را در وجود او قرار داده است. از سوی دیگر برای مهار نفس و جلوگیری از افراط در علاقه به دنیا، ایثار و فداکاری را به بشر هدیه نموده و زهد و ساده زیستی را به عنوان یکی از ارزش های اخلاقی و اصول اساسی زندگی به ایشان ارزانی داشته است.

جزئیات