#خداشناسی فریقین

نقش امامان شیعه در دنیای امروز

۱۳۹۷ فروردین ۱۲

ائمه علیهم السلام منبع معرفت دینی هستند اما برخی بر این عقیده اند که پس از قرآن و پیامبر به ائمه نیازی نیست و می توان با مراجعه به کتاب و سنت پاسخ پرسش های خود را یافت. بنابراین سؤال این است که ائمه علیهم السلام در دنیای امروز چه نقشی ایفا می کنند و آیا بشر همچنان به روایات و تعالیم آنان نیازمند است؟

جزئیات