#نقش امامان در زندگی انسان

نقش امامان شیعه در دنیای امروز

۱۳۹۷ فروردین ۱۲

ائمه علیهم السلام منبع معرفت دینی هستند اما برخی بر این عقیده اند که پس از قرآن و پیامبر به ائمه نیازی نیست و می توان با مراجعه به کتاب و سنت پاسخ پرسش های خود را یافت. بنابراین سؤال این است که ائمه علیهم السلام در دنیای امروز چه نقشی ایفا می کنند و آیا بشر همچنان به روایات و تعالیم آنان نیازمند است؟

جزئیات