تقابل مدرنیته و تروریسم

تروریسم و مدرنیته... همگرایی یا تضاد؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

شرایط نابسامان حاکم بر جهان، تغییر ارزش ها و کم رنگ شدن خصوصیات ارزنده اخلاقی همچون بخشندگی و گذشت، ما را با این پرسش روبرو ساخته است که آیا آنانکه رفع تمام مشکلات را در پیوستن به جهان مدرن می دانند غرق رؤیایی غیر واقعی شده اند؟

جزئیات