#عالم بی عمل

عالِمان بی عمل

۱۳۹۸ مهر ۲۳

صلاح و فساد جامعه به شدت متاثر از عملکرد متولیان دین است و در جوامعی که حکومت دینی وجود دارد، عالمان دین و فقیهان و نیز زمامداران و حاکمان بیش از همه در این باره مسئولیت دارند.

جزئیات

علم و عمل

۱۳۹۷ اردیبهشت ۰۱

دانش زمانی ارزشمند است که خودِ آن مد نظر باشد، امّا اگر پلى گردد براى لذّتى گذرا، شهوتى ناپايا يا ثروت و جاه، در آن صورت به رذيلت مانندتر است. همچون دهش که فی نفسه نيكويى شمرده مى شود، ولى اگر هدف شخص انفاق كننده، ستايش يا شهرت يا مقوله هايى از اين دست باشد، همين بخشش به رذيلتى بدل مى شود بدور از ارزشهاى انسانى و الگوهاى والا.

جزئیات