#پیشرفت اجتماعی

اراده تغییر و نخبگان شکست‌خورده

۱۳۹۷ مرداد ۲۸

مبنای هرگونه حرکت و جنبش تحول خواهانه بر اراده، خواست و اندیشه فرد فرد انسان ها استوار است. تغییر و تحول خواهی چیزی نیست که از درون یک گروه یا جمع شکل گیرد بلکه این اراده و خواست افراد است که با یکدیگر جمع شده و خواست گروهی را رقم می‌زند؛

جزئیات

چرا عقب ماندگی اجتماعی در روزگار ما رو به فزونی است؟

۱۳۹۷ اردیبهشت ۰۸

مشاهده اخبار و حوادث ناپسند و ناگواری که در طول سال گذشته در سر فصل سایت های خبری و جراید و روزنامه ها قرار گرفته گویای این مطلب است که متأسفانه تعصب و دشمنی در جهان حاضر رو به فزونی است.

جزئیات