#مفهوم انتظار

موعود و میعاد

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۲

هرگاه به تلاش انسان‌ها در حوزه‌های گوناگون نظر افکنیم، می بینیم که در همه عرصه‌ها، همچون علم و فلسفه و ادبیات و تجارب اجتماعی، نظام‌ها و مقررات رو به کمال دارند و در همه مسائل زندگی به سوی اوضاع و احوال بر‌تر پیش می‌روند. گرچه آدمی گاهی می‌لغزد و‌گاه اشتباه می‌کند و منحرف می‌شود، این لغزش‌ها، در حرکت اصلی زندگی بشر و در روندِ کلی آن اموری جزئی‌اند.

جزئیات