فلسفه انتظار

تحقق اراده الهی به اقامه عدل جهانی

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

ابنای بشر از آغاز آفرینش با یک نزاع و کشمکش درونی روبرو هستند بین نفس اماره ای که آنان را به سوی باطل فرا می خواند و وجدان بیداری که در مقابل به آنها نهیب زده و به سوی حق دعوت می کند. پس آدمیان در مواجهه با این جنگ درونی به دو دسته تقسیم شده، برخی در جبهه حق گام بر می دارند و رهرو راه حق گشته، از انبیاء و اولیای الهی پیروی می کنند و دسته دیگر راه شیطان را در پیش گرفته، در جبهه باطل قدم بر می دارند و به دعوت انبیاء کفر و نفاق می ورزند.

جزئیات