جدال حق و باطل

چهار انگشت فاصله بین حق و باطل

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

گاه دانشمندان غربی ادعاهایی را مطرح می کنند که به ظاهر پشتوانه علمی داشته و با تحقیق و آزمایش بدست آمده است؛ اما با گذشت زمان روشن می شود که این ادعاها، پیش‌بینی‌هایی بیش نبوده که براساس اسطوره‌های باستان مطرح شده است. این امر نشان می دهد که نباید به آنچه می‌شنویم بسنده کنیم و هرآنچه گفته می شود را چشم بسته قبول نماییم؛ بلکه باید عقل، آگاهی، فرهنگ و ایمان خود را شاخص و معیار در تشخیص حقیقت قرار دهیم چراکه بین حق و باطل تنها چهار انگشت فاصله است.

جزئیات

تحقق اراده الهی به اقامه عدل جهانی

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

ابنای بشر از آغاز آفرینش با یک نزاع و کشمکش درونی روبرو هستند بین نفس اماره ای که آنان را به سوی باطل فرا می خواند و وجدان بیداری که در مقابل به آنها نهیب زده و به سوی حق دعوت می کند. پس آدمیان در مواجهه با این جنگ درونی به دو دسته تقسیم شده، برخی در جبهه حق گام بر می دارند و رهرو راه حق گشته، از انبیاء و اولیای الهی پیروی می کنند و دسته دیگر راه شیطان را در پیش گرفته، در جبهه باطل قدم بر می دارند و به دعوت انبیاء کفر و نفاق می ورزند.

جزئیات