شک و یقین

شك و يقين

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

ايمان به خدا نخستين فضيلت است و آيا فضيلتى برتر از ايمان به آفريننده روزى رسان زنده و ميراننده و دهنده و بخشنده يافت مى شود؟ ولى چه بسا دو دلى به جانهاى سست راه يابد، چنان كه پيكرهاى ناتوان همواره در معرض بيماريها هستند.

جزئیات