کریم بودن خداوند

در ضیافت ربّ کریم

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

ماه رمضان مقدمش بر روزه داران مبارک! ما آنرا ماه مبارک و بسیاری از مسلمانان رمضان کریم نامیده‌اند. مبارک بودن آن، که دلالت بردوام نعمت‌های دنیوی و اخروی این ماه می‌کند، کم و بیش روشن است، اما کرامت آنرا کمتر مورد تأمل و تدبر قرار داده‌ایم. به راستی چرا صفت کریم را برای این ماه برگزیده‌اند؟ آیا چون خداوند کریم چنین ضیافت معنوی و کریمانه‌ای را برای بندگان تدارک دیده؟ یا در ذات و ماهیت این ماه کرامت‌هائی نهفته و از انجامش کرامت‌هائی حاصل می‌گردد؟

جزئیات