روحانیت پرستی

آفات جامعه دینی

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

دکتر مصطفی ملکیان در گفت و گویی از انحصار دین در رعایت احکام عبادی و بی توجهی به اعتقادات و اخلاقیات، گسترش دایره تعبد و نهی از هرگونه نقد و پرسش، و نیز تلقی فرآورده ای از دین به عنوان سه آفت جامعه دینی نام برده و به شرح هر کدام از آنها می پردازد که در ادامه می خوانید:

جزئیات